Werken aan verbinding en onderling vertrouwen in teams

Echt samenwerken is moeilijker dan het lijkt. In teams waar echt wordt samengewerkt, is het teambelang groter dan het individuele belang en gunnen leden elkaar de kans om te leren en daardoor te groeien. Ook als team. Juist als team.

Veiligheid in teams

Samenwerken in plaats van eilanden

Het start bij vertrouwen

Een lerend team: veilig en veeleisend

In een lerend team is het veilig en worden er tegelijkertijd eisen gesteld aan het te behalen resultaat. Als teamlid mag je jezelf zijn,
fouten maken, je kwetsbaar opstellen, hulp vragen. Conflicten en meningsverschillen leiden tot oplossingen en afspraken waaraan iedereen zich conformeert en waar ieder op aanspreekbaar is. In een lerend team worden resultaten geboekt en teamsuccessen behaald.

Samenwerken in plaats van eilanden

Helaas is de praktijk vaak een stuk weerbarstiger en is samenwerken lastig. Mensen verschillen nu eenmaal en vinden verschillende dingen belangrijk. Dat kan gemakkelijk leiden tot conflicten over een te volgen koers bijvoorbeeld.  En als je elkaar daarin geen ruimte gunt, je eigen gelijk wilt halen of je juist terugtrekt uit het conflict, komen er geen gezamenlijke oplossingen en is het gedaan met de bereidheid je te conformeren aan gemeenschappelijk gemaakte afspraken. Laat staan dat je erop aanspreekbaar bent. Het teamklimaat kan dan gemakkelijk omslaan in een sfeer van apathie of angst. Gedeelde successen blijven uit. Kleine subgroepjes in het team of individuele leden verschansen zich op hun eigen eilandje, doen hun eigen ding en gaan meer voor hun eigen belang dan het teambelang.

Het start bij vertrouwen

Elkaar kunnen en willen vertrouwen vormt de basis voor effectieve samenwerkingsrelaties. Daarvoor moet je elkaar kennen, elkaars kwaliteiten onderkennen en weten te waarderen. De Persoonlijke Profielanalyse (PPA) en Teamanalyse zijn praktische assessmenttools waarmee het proces van jezelf en elkaar beter leren kennen wordt versneld. Als je jezelf kent, weet wat je drijfveren zijn en wat het effect is van jouw stijl van werken en communiceren, ben je ook beter in staat de ander te begrijpen en waarderen.

Teamprogramma: werken aan samenwerken

Een teamprogramma kan starten met een individuele PPA die met ieder teamlid afzonderlijk en in vertrouwen wordt besproken. Vaak ervaren mensen dit als eye-opener. Ze herkennen zichzelf, hun drijfveren, kwaliteiten en beperkingen, hun stijl van werken en communiceren. Ze begrijpen dan meestal al beter wat er in de samenwerkingsrelatie met anderen gebeurt. Vervolgens komt met behulp van een teamanalyse de teamcultuur aan het licht. Wat zijn sterktes en beperkingen van het team als geheel, wie vervult welke rollen in het team en welk effect heeft dit op de onderlinge verhoudingen en het vermogen gezamenlijk resultaten te boeken?

Teams gaan zelf aan de slag met hun profielen. Ze ontdekken met wie ze prettig samenwerken en waarom dat zo is. Ze ontdekken ook waarom het met anderen zoveel lastiger kan gaan en wat je zelf kunt doen om de relatie te verbeteren. Dit draagt aanzienlijk bij aan het vergroten van het onderlinge vertrouwen. Conflictsituaties worden beter doorzien en teamleden krijgen handvatten om deze om te buigen tot passende oplossingen. Ook leren ze een overlegtechniek waarmee ze in relatief korte tijd komen tot afspraken met draagvlak, waardoor de betrokkenheid binnen het team toeneemt. Hiermee wordt een leerklimaat geschapen waarin het veilig is elkaar aan te spreken op ieders verantwoordelijkheid. Het te behalen teamresultaat is daarmee ook echt een gezamenlijke inspanning geworden.

Scroll naar boven